• Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 46): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 46): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 46", phần 2 trình bày các nội dung: Nghị quyết của Bộ Chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; nghị quyết của Bộ chính trị về việc tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc...

   107 p hict 24/08/2015 54 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 44): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 44): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 44", phần 2 trình bày nội dung của các văn kiện: Quy định của Ban Bí thư về tổ chức Hội đồng Quân sự các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy định của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy định của Ban Bí thư về tổ chức Uỷ...

   111 p hict 24/08/2015 74 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 44): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 44): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 44" gồm những văn kiện của Đảng được ban hành năm 1983. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Quyết định của ban Bí thư về công tác các trường Đảng; nghị quyết cảu Bộ Chính trị về công tác của Thủ đô Hà Nội; thông tri của Ban Bí thư về việc kiểm tra, truy quét các văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động;......

   123 p hict 24/08/2015 65 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 46): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 46): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 46" phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1985. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Thông báo Ý kiến của Ban Bí thư về một số công tác của báo Nhân dân; thông tri của Ban Bí thư về việc tặng "Huy hiệu Đảng" cho các đảng viên lâu năm; chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh...

   97 p hict 24/08/2015 58 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 45): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 45): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 45" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1984. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác quản lý báo chí; chỉ thị của Ban Bí thư về quy chế làm việc của Đảng uỷ, chi uỷ cơ quan; nghị quyết cảu Ban Bí thư về một số vấn đề cải tiến công tác...

   111 p hict 24/08/2015 85 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 47): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 47): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 47" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1986. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Bài nói của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với các trưởng đoàn đại biểu dự hội nghị Uỷ ban hợp tác kế hoạch Hội đồng tương trợ kinh tế; kết luận của Hội nghị Bộ Chính trị do đồng chí Trường...

   140 p hict 24/08/2015 78 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 45): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 45): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 45", phần 2 trình bày các nội dung: Phát biểu của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa V; nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa V về những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế. Mời các...

   116 p hict 24/08/2015 61 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 28): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 28): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 28", phần 2 trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo công tác lương thực trong tình hình hiện nay; thông tri của Ban Bí thư về kỷ niệm lần thứ 81 ngày Quốc tế Lao động 1-5; chỉ thị của Ban Bí thư về về tăng cường quản lý kinh tế tài...

   140 p hict 24/08/2015 70 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 39): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 39): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 39" phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1978. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác giá trong tình hình mới; nghị quyết của Bộ Chính trị về việc xuất bản Hồ Chí Minh toàn tập; chỉ thị...

   119 p hict 24/08/2015 59 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 47): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 47): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 47", phần 2 trình bày các nội dung: Phát biểu của đồng chí Trường Chinh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại cuộc gặp Tổng Bí thư và Bí thư các Đảng Cộng sản và công nhân các nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế tại Mátxcơva; lời phát biểu của đồng chí...

   170 p hict 24/08/2015 78 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 28): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 28): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 28" phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1967. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về đợt vận động quần chúng quyết tâm thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1967; nghị quyết cảu Ban Bí thư về một số vấn đề tổ chức lãnh đạo công tác phụ vận; nghị quyết của ban bí thư...

   123 p hict 24/08/2015 59 2

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 43): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 43): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 43", phần 2 trình bày các nội dung: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   212 p hict 24/08/2015 72 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số