• Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 2 Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ cơ bản gồm các nội dung chính là: Quy trình ghi sổ kế toán, định khoản trong kế toán, phân tích các giao dịch,...

   15 p hict 25/05/2019 29 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Sau khi học xong chương "Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa" này sinh viên có khả năng: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp.

   25 p hict 25/05/2019 26 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Sau khi học xong chương 4 này sinh viên có khả năng: Nắm bắt được đặc điểm nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa trong doanh nghiệp.

   25 p hict 25/05/2019 23 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 5 Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ có mục tiêu chính là: Nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ, nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ, nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan...

   26 p hict 25/05/2019 26 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 5 Kế toán các giao dịch về tiền với các nội dung chính được trình bày như sau: Kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền lặt vặt, quy định kế toán và cơ sở ghi chép,...

   18 p hict 25/05/2019 21 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 Kế toán các khoản phải thu với các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, ghi nhận và đánh giá các khoản phải thu, kế toán tăng, giảm các khoản phải thu,...

   25 p hict 25/05/2019 18 0

 • Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Bài giảng Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Mục tiêu chính của Bài giảng Chương 6 "Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" nhằm giúp các bạn Nhận biết các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp, xác định giá gốc của các khoản đầu tư tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến các khoản đầu tư tài chính, vận dụng...

   58 p hict 25/05/2019 28 0

 • Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

  Bài giảng Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

  Sau khi học xong Chương 3 "Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ" các bạn có thể: Phân loại và nguyên tắc ghi nhận NL, VL, CCDC, xác định giá trị của NL,VL, CCDC, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến NL, VL, CCDC, vận dụng hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên...

   60 p hict 25/05/2019 24 0

 • Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  Bài giảng Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

  Mục tiêu chính của Chương 1 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán giúp các bạn: Những vấn đề chung về vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, các yêu cầu và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, phương pháp kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán, trình bày thông tin về vốn bằng tiền và các khoản thanh toán...

   96 p hict 25/05/2019 20 0

 • Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động

  Bài giảng Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động

  Sau khi học xong Chương 4 "Kế toán các khoản phải trả người lao động" giúp các bạn sẽ Hiểu được các khoản trích theo lương, phải trả người lao động, hiểu được phương pháp kế toán các khoản trích theo lương, phải trả người lao động, thực hiện được hạch toán, tính toán, trình bày thông tin về các khoản phải trả người lao động, trích theo...

   48 p hict 25/05/2019 21 0

 • Bài giảng Chương 2: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Chương 2: Kế toán tài sản cố định

  Mục tiêu chính của Chương 2: Kế toán tài sản cố định nhằm giúp các bạn nắm được Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, xác định giá trị của TSCĐ, các phương pháp khấu hao TSCĐ, các phương pháp hạch toán TSCĐ khi tăng, giảm, khấu hao và sửa chữa TSCĐ, cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

   66 p hict 25/05/2019 17 0

 • Bài giảng Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Bài giảng Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  Mục tiêu chính của Bài giảng Chương 5 "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" nhằm giúp các bạn Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, hiểu được đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, nắm được phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó áp dụng vào việc tính...

   9 p hict 25/05/2019 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số