An ninh tiền tệ trong hoạt động ngân hàng

Bài viết trình bày khái niệm và bản chất an ninh tiền tệ, ổn định hoạt động ngân hàng, an toàn hoạt động ngân hàng, sự vững mạnh của ngân hàng.