Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 1

Cuốn sách Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ - Phần 1 trang bị cho người học những nội dung như: Kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì ? Tại sao cần phải kiểm toán sở hữu trí tuệ? Ai quản lý việc kiểm toán sở hữu trí tuệ? Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì? Kế hoạch, chiến lược và chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ; Các dữ liệu và công thức chung; Các lĩnh vực mục tiêu có lợi thế cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo.