Ngân hàng thích ứng khi chuyển đổi kinh tế

Bài viết này xoay quanh ba khía cạnh: Ổn định và hiệu quả của hệ thống ngân hàng tại các quốc gia chuyển đổi, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và trao đổi cấu trúc hệ thống ngân hàng VN.