Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu và cơ cấu vốn đến hiệu suất tài chính các doanh nghiệp

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu sở hữu, cơ cấu vốn lên hiệu suất tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh một nền kinh tế đang nổi và đang chuyển đổi.