Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của máy sàng va rung phân loại cát ẩm

Bài viết tiến hành xây dựng mô hình nguyên lý cơ học, thiết lập phương trình vi phân mô tả chuyển động, tìm lời giải và khảo sát các thông số động học, động lực học của máy sàng va rung một phía, một khối lượng làm cơ sở khoa học để xác định các thông số hợp lý, phù hợp với công nghệ phân loại nhằm góp phần thiết kế, chế tạo máy có khả năng tự làm sạch mặt sàng khi phân loại cát ẩm.