Thực trạng việc kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn thể hệ thống chính trị tập trung thực hiện.