• Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của marketing

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của marketing

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cốt lõi của marketing, quản trị marketing, những định hướng phát triển của marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hict 31/10/2017 3 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 3: Phân tích môi trường marketing

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 3: Phân tích môi trường marketing

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 3: Phân tích môi trường marketing" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các lực lượng chủ yếu của môi trường vĩ mô, các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hict 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 20: Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 20: Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 20: Các công cụ phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giải quyết vấn đề, kế hoạch hóa đối với giám đốc bán hàng, phân tích - Cơ sở của việc lập kế hoạch và giải quyết vấn đề,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hict 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 22: Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 22: Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 22: Tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tuyển dụng người bán hàng, lựa chọn người bán hàng, đánh giá quá trình tuyển dụng và lựa chọn, đào tạo nhân viên bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hict 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 2: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 2: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 2: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin marketing, hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hict 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 12: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 12: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 12: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp, quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hict 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 19: Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 19: Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 19: Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãnh đạo là gì, mô hình lãnh đạo đối với quản trị bán hàng, Sử dụng tiền thưởng trong quá trình lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp trong quá trình lãnh đạo, một số nguyên tắc của hoạt động lãnh đạo. Mời các bạn cùng...

   17 p hict 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 18: Người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 18: Người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 18: Người giám đốc bán hàng chuyên nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của người giám đốc bán hàng, từ nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vực, từ giám đốc bán hàng khu vực đến tổng giám đốc bán hàng, những vấn đề đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p hict 31/10/2017 3 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo (định nghĩa một số thuật ngữ, tầm quan trọng của dự báo bán hàng đối với giám đốc bán hàng, quá trình dự báo,...), đề ra hạn ngạch (chỉ tiêu), lập ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hict 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 15: Kiểm tra marketing

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 15: Kiểm tra marketing

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 15: Kiểm tra marketing" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểm tra kế hoạch năm, kiểm tra doanh lợi, kiểm tra chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p hict 31/10/2017 3 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 16: Nghề bán hàng và quản trị bán hàng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 16: Nghề bán hàng và quản trị bán hàng

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 16: Nghề bán hàng và quản trị bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm về bán hàng và quản trị bán hàng, chức năng và nhiệm vụ của đại diện bán hàng, phân loại nghề bán hàng và những cơ hội và thách thức của nghề bán hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p hict 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 17: Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 17: Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 17: Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chiến lược bán hàng trong chiến lược tổng thể của công ty, thiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàng, thay đổi cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng, ví dụ điển hình về sự thay đổi cơ cấu...

   22 p hict 31/10/2017 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số