• Bài giảng Quản trị marketing: Mở đầu - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Mở đầu - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị Marketing: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing - Bài 2: Thu thập thông tin & Đo lường thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin marketing, qui trình nghiên cứu thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing - Bài 1: Nhập môn quản trị marketing" cung cấp cho người học các kiến thức về bản chất marketing, qui trình quản trị Marketing, qui trình lập kế hoạch Marketing

   8 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu phân khúc thị trường là gì và vì sao doanh nghiệp cần phải phân khúc thị trường, hiểu tầm quan trọng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu và cách thức lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp với doanh nghiệp, nắm được các cách thức định vị sản phẩm/ dịch vụ trên thị trường.

   15 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 3 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp học viên hiểu các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp trong việc phân tích nhu cầu (Need) và xu hướng (Trend/ Fad) của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong hỗn hợp Marketing, hiểu các nhân tố cần xem xét khi định giá. Biết phân biệt các phƣơng pháp định giá với các chiến lược giá điển hình, hiểu qui trình định giá cho một sản phẩm.

   24 p hict 21/03/2019 5 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu rõ hành vi mua hàng của cá nhân hay tổ chức là như thế nào và quyết định mua hàng của họ bị ảnh hưởng bởi những nhân tố gì, hiểu các bước trong quy trình mua hàng của cá nhân hay tổ chức và trong mỗi bước đó điều gì chúng ta cần quan tâm.

   12 p hict 21/03/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 9 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 9 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp học viên hiểu kênh phân phối là gì, cấu trúc kênh phân phối trong thực tế khác nhau như thế nào giữa hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp, nắm rõ các công việc tuyển chọn, khuyến khích và đánh giá các thành viên kênh trong việc quản lý kênh phân phối của mình.

   18 p hict 21/03/2019 3 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 7 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 7 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu rõ khái niệm sản phẩm và các khái niệm liên quan đến sản phẩm, nắm bắt được các chiến lược phát triển sản phẩm nhằm đa dạng hóa nguồn hàng trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng trình bày các nội dung: Quan điểm marketing về cạnh tranh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt, ứng xử của doanh nghiệp trước ĐTCT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hict 21/03/2019 2 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 10 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 10 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp học viên hiểu truyền thông là gì, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của truyền thông trong Marketing, hiểu các hoạt động của truyền thông Marketing tổng hợp (Intergrated Marketing Communication – IMC).

   9 p hict 21/03/2019 1 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu của chương 1 là giúp các bạn hiểu khái niệm Marketing, nhận biết đối tượng nghiên cứu marketing, phân tích vai trò của marketing, phân tích chức năng marketing, trình bày được 2 nội dung nghiên cứu marketing.

   58 p hict 21/03/2019 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số