• Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Nội dung chính của Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 1 nhằm giới thiệu bản thân, giới thiệu môn học, tổng quan về marketing quốc tế, thảo luận nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p hict 31/01/2018 26 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 2 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 2 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Mục tiêu bài giảng nhằm giúp các bạn hiểu được quy trình và những vấn đề gặp phải trong nghiên cứu thị trường quốc tế, xác định quy trình lựa chọn thị trường quốc tế và nhận dạng những vấn đề trong quy trình này, chọn chiến lược mở rộng thị trường thích hợp, phân biệt giữa mở rộng thị trường tập trung và đa dạng hóa.

   34 p hict 31/01/2018 13 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 3 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 3 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn phân tích các nhân tố kinh tế tác động đến hoạt động marketing quốc tế, phân loại được các nền kinh tế, xem xét và phân tích được các khu vực hội nhập kinh tế, hiểu được những chuẩn mực của đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội của các công ty khi tham gia thị...

   32 p hict 31/01/2018 17 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 4 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 4 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Mục tiêu Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 4 giúp các bạn hiểu được thế nào là văn hóa và tác động của văn hóa lên hành vi tiêu dùng quốc tế, phân tích được các thành phần văn hóa, so sánh sự khác nhau giữa văn hóa ngữ cảnh cao và văn hóa ngữ cảnh thấp, hiểu được những khía cạnh của văn hóa dân tộc và tác động của những khía cạnh này...

   38 p hict 31/01/2018 18 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 5 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 5 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 5 với mục tiêu nhằm giúp các bạn hiểu được hệ thống chính trị và pháp luật, và ảnh hưởng của chúng lên sự phát triển kinh tế, đánh giá sự ảnh hưởng của chính trị/pháp luật đến lợi ích, chi phí và rủi ro, biết được quy trình kiểm soát rủi ro chính trị.

   20 p hict 31/01/2018 17 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 6 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 6 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Sau khi học xong tuần này người học có thể biết được các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thâm nhập thị trường thế giới, phân tích được các hình thức thâm nhập thị trường quốc tế, phân tích được các thuận lợi và khó khăn của từng chiến lược thâm nhập thị trường.

   25 p hict 31/01/2018 15 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 7 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 7 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Mục tiêu chính của tuần 7 nhằm giúp các bạn mô tả và hiểu được phương thức thâm nhập thị trường bằng trung gian và phân bậc, thảo luận thuận lợi và bất lợi của các phương thức này, khám phá những cách khác nhau để quản lý liên doanh/liên minh chiến lược.

   31 p hict 31/01/2018 16 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 8 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 8 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Mục tiêu của Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 8 là phân tích 3 mô hình lý thuyết giải thích tiến trình quốc tế hóa của công ty: mô hình quốc tế hóa Uppsala, lý thuyết chi phí giao dịch, và mô hình mạng lưới, so sánh và đối chiếu để làm nổi bật lý thuyết về quốc tế hóa để tìm ra sự khác biệt, phân biệt 4 tình huống khác nhau được mô tả...

   22 p hict 31/01/2018 17 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 9 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 9 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Sau khi học xong "Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 9" này người học có thể hiểu về: Phân biệt được các chiến lược marketing toàn cầu, phân khúc được thị trường quốc tế, xác định được các chiến lược định vị sản phẩm của sản phẩm trên thị trường quốc tế, biết được phương pháp định vị quốc tế.

   39 p hict 31/01/2018 14 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 10 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 10 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Mục tiêu của tuần 10 này giúp các bạn hiểu được những quyết định tiêu chuẩn hóa hay khách hàng hóa sản phẩm, phân tích được 3 thành phần của một sản phẩm, phân tích được chu kỳ sống sản phẩm quốc tế, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới quốc tế, hiểu được những quyết định thương hiệu, ứng dụng được cách quản trị...

   38 p hict 31/01/2018 17 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 11 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 11 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Sau khi kết thúc nội dung này, sinh viên có thể: Hiểu được thế nào là chất lượng, và các tiêu chuẩn chất lượng, biết được các đặc điểm của sản phẩm dịch vụ, phân tích được sản phẩm B2B

   38 p hict 31/01/2018 15 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 12 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 12 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Mục tiêu của "Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 12" giúp các bạn biết được các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá, áp dụng được các phương pháp định giá trong thị trường quốc tế, phân tích được mối quan hệ các chính sách giá đối với giá nội địa, hiểu được cách chào giá, hiểu được phương thức chuyển giá nội bộ.

   29 p hict 31/01/2018 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số