• Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 8: Định giá trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định giá trái phiếu và các công cụ nợ, định giá cổ phiếu, tỷ suất sinh lời cần thiết theo thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hict 26/02/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động" trình bày các nội dung: Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong nghiệp.

   9 p hict 26/02/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp, xác định nguyên giá TSCĐ, khấu hao tài sản cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hict 26/02/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãi đơn, lãi kép và đường thời gian, giá trị tương lai của tiền, đường thời gian, giá trị hiện tại của tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hict 26/02/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản trong việc ra quyết định đầu tư, phân loại các dự án, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p hict 26/02/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – Đòn cân định phí – Đòn cân nợ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – Đòn cân định phí – Đòn cân nợ

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – Đòn cân định phí – Đòn cân nợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân tích hòa vốn, phương pháp xác định điểm hòa vốn, xác định điểm hòa vốn trong trường hợp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hict 26/02/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - Doanh thu - Lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu của doanh nghiệp, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 26/02/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 6: Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch trả tiền vào cuối mỗi kỳ thanh toán với số tiền bằng nhau; lập kế hoạch thanh toán ngay khi hợp đồng có hiệu lực với số tiền bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hict 26/02/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 9: Phân tích tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về phân tích tài chính, phân tích khái quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hict 26/02/2017 2 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

  Bài 1 giới thiệu tổng quan về tài chính doanh nghiệp. Thông qua chương này người học có thể hiểu và nắm được nội dung chủ yếu về tài chính doanh nghiệp, giúp cho người học có tầm nhìn cơ sở, nội dung và phương pháp chủ yếu trong việc tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp; tạo cơ sở cho người học có khả năng vận dụng kiến thức vào công...

   16 p hict 26/02/2017 1 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Cổ tức của công ty cổ phần

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Cổ tức của công ty cổ phần

  Bài 3 trang bị cho người học những hiểu biết về cổ tức của công ty cổ phần. Thông qua bài này người học có thể hiểu được khái quát về cổ tức của công ty cổ phần, nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh chính sách cổ tức của công ty, hiểu được nội dung các chính sách cổ tức của công ty, hiểu được việc mua lại cổ...

   18 p hict 26/02/2017 2 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp

  Bài này trình bày những kiến thức về vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Mục tiêu của bài 4 nhằm: Trang bị những kiến thức cơ bản về vốn kinh doanh của doanh nghiệp: nội dung, đặc điểm chu chuyển của từng loại vốn; cung cấp những phương pháp, kỹ năng quản lý đối với từng loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp; đánh giá được hiệu quả sử dụng...

   34 p hict 26/02/2017 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số