• Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 1

  "Tài chính quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế; Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối; Cán cân thanh toán; Chính sách các cân thanh toán - Mô hình Mundell-Fleming;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   199 p hict 26/11/2022 2 0

 • Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Ebook Tài chính quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tài chính quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách cán cân thanh toán - Quan điểm tiếp cận tiền tệ; Cơ chế tỷ giá cố định và thả nổi; Các khối tiền tệ, hội nhập tài chính quốc tế và phối hợp chính sách; Một số vấn đề về tài chính quốc tế của các nước đang phát triển. Mời...

   169 p hict 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Quản trị ngân hàng: Phần 1

  Giáo trình Quản trị ngân hàng: Phần 1

  Phần 1 của Giáo trình "Quản trị ngân hàng" cung cấp cho học viên những nội dung về: Tổng quan quản trị ngân hàng; quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng của Việt Nam; khái niệm ngân hàng thương mại; các nguyên tắc quản trị ngân hàng; quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hict 26/11/2022 1 0

 • Giáo trình Quản trị ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Quản trị ngân hàng: Phần 2

  Phần 2 của Giáo trình "Quản trị ngân hàng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: Quản trị tổ chức và nhân lực trong ngân hàng; học thuyết quản trị nguồn nhân lực; quản trị tài sản và vốn trong ngân hàng; quản trị kết quả tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hict 26/11/2022 1 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Tài chính quốc tế" cung cấp cho học viên những nội dung về: môi trường tài chính quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; thị trường giao ngay; thị trường kỳ hạn; thị trường tiền tệ giao sau; chu chuyển vốn quốc tế; các hành vi tỷ giá hối đoái; các mối liên hệ giữa lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái;... Mời các...

   220 p hict 26/11/2022 2 0

 • Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Tài chính quốc tế (Tái bản lần 2 có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Tài chính quốc tế" cung cấp cho học viên những nội dung về: dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá; đo lường độ nhạy cảm đối với các dao động tỷ giá; phòng ngừa rủi ro và độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá; tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn; tài trợ thương mại quốc tế; tài trợ ngắn hạn quốc tế; quản trị...

   220 p hict 26/11/2022 2 0

 • Xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Bài viết Xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng Việt Nam - Thực trạng và giải pháp trình bày kết quả xử lý nợ xấu giai đoạn 2012- 2016;Những tồn tại trong xử lý nợ xấu và nguyên nhân; Giải pháp về xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng thời gian tới.

   10 p hict 26/11/2022 1 0

 • Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam khảo sát thực nghiệm về mức độ công bố thông tin tài chính tại các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mẫu số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán...

   5 p hict 26/11/2022 1 0

 • Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngân hàng nhằm đáp ứng bối cảnh mới

  Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngân hàng nhằm đáp ứng bối cảnh mới

  Bài viết Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Ngân hàng nhằm đáp ứng bối cảnh mới điểm lại một số thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Ngân hàng trong giai đoạn vừa qua, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng...

   5 p hict 26/11/2022 0 0

 • Nâng cao vai trò của bên mua nợ xấu hướng tới xây dựng thị trường mua bán nợ sơ cấp ở Việt Nam

  Nâng cao vai trò của bên mua nợ xấu hướng tới xây dựng thị trường mua bán nợ sơ cấp ở Việt Nam

  Bài viết Nâng cao vai trò của bên mua nợ xấu hướng tới xây dựng thị trường mua bán nợ sơ cấp ở Việt Nam trình bày thực trạng pháp luật điều chỉnh về bên mua nợ của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam; Khuyến nghị nâng cao vai trò của bên mua nợ xấu của tổ chức tín dụng trên thị trường mua bán nợ sơ cấp ở Việt Nam.

   9 p hict 26/11/2022 2 0

 • Tác động của cơ cấu vốn tới hiệu quả kinh doanh của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tác động của cơ cấu vốn tới hiệu quả kinh doanh của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết Tác động của cơ cấu vốn tới hiệu quả kinh doanh của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam phân tích tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết ngành Xây dựng tại Việt Nam từ năm 2005 đến 2015.

   9 p hict 26/11/2022 1 0

 • Áp dụng phương pháp DEMATEL xây dựng bản đồ chiến lược trong quản trị chiến lược ngân hàng

  Áp dụng phương pháp DEMATEL xây dựng bản đồ chiến lược trong quản trị chiến lược ngân hàng

  Bài viết Áp dụng phương pháp DEMATEL xây dựng bản đồ chiến lược trong quản trị chiến lược ngân hàng trình bày phương pháp DEMATEL sử dụng để đánh giá và phân tích mối quan hệ giữa các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc trong quá trình quản trị chiến lược theo phương pháp thẻ điểm cân bằng.

   15 p hict 26/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số