• Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản

  Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản

  Ebook Giải tích mạng bằng phương trình căn bản do Nguyễn Vinh Quang biên soạn gồm 8 chương: Chương 1 mạch và các định lý phân giải mạch, chương 2 phương pháp phân rã mạng điện, chương 3 giải tích mạng điện bằng phương trình căn bản, chương 4 biến đổi Laplace, chương 5 biến thể và mạch lọc, chương 6 mạch điện và phương trình vi phân, chương 7...

   231 p hict 21/09/2018 21 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các khái niệm cơ sở lập trình hướng đối tượng, các mở rộng của ngôn ngữ lập trình C++, lớp, toán tử tải bội, kế thừa, khuôn hình.

   149 p hict 26/07/2018 26 2

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình Pascal" gồm 9 chương, cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tin các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Pascal cả lý thuyết và bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p hict 26/07/2018 27 2

 • Bài giảng Cơ sở lập trình

  Bài giảng Cơ sở lập trình

  Cơ sở lập trình là học phần giúp cho sinh viên nắm được kiến thức cơ bản để cài đặt thành công một thuật toán thành chương trình bằng ngôn ngữ lập trình C. Qua đó, trang bị cho sinh viên kiến thức nền để tiếp cận và học tập tốt các ngôn ngữ lập trình khác trong các học kỳ tiếp theo.

   157 p hict 26/07/2018 33 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung của bài giảng gồm: Tổng quát về máy tính và ngôn ngữ VC#, tập ký tự cơ bản của ngôn ngữ VC#, Extended Backus-Naur Form (EBNF) notation, cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name), cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p hict 26/07/2018 26 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung bài giảng "Các kiến thức cơ bản về lập trình C# đã học" bao gồm: Cấu trúc của 1 ứng dụng C# nhỏ, kiểu dữ liệu định sẵn, kiểu liệt kê, kiểu record, kiểu array, phân tích top-down theo hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 26/07/2018 64 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng bao gồm các nội dung: Cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ; abstract type; tính bao đóng; tính thừa kế & cơ chế 'override', tính bao gộp; thông điệp, tính đa xạ và kiểm tra kiểu; tính tổng quát hóa, class. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 26/07/2018 23 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung chương 4 bao gồm: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp, định nghĩa đối tượng đại diện hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hict 26/07/2018 22 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Destructor; tương tác giữa các đối tượng trong VC#, liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hict 26/07/2018 18 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quát về xây dựng ứng dụng bằng VS .Net, một số đối tượng giao diện thường dùng, hiệu chỉnh thuộc tính các đối tượng giao diện, sự kiện - Hàm xử lý sự kiện, qui trình điển hình viết 1 ứng dụng bằng VC#,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hict 26/07/2018 31 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về tương tác giữa người dùng & chương trình; đối tượng vẽ và cơ chế vẽ nội dung; xuất chuỗi văn bản; xuất ảnh bitmap; xuất hình ₫ồ họa toán học; thí dụ viết ứng dụng vẽ đối tượng phức hợp; xây dựng đối tượng giao diện có hình dạng tùy ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p hict 26/07/2018 22 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về lập trình song song, lập trình multi-process bằng class Process; lập trình multi-thread bằng class Thread, demo tính hiệu quả của multi-thread, demo vấn đề tương tranh giữa các thread đồng thời, demo việc giải quyết tương tranh giữa các thread.

   28 p hict 26/07/2018 22 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số