• Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - Lập trình mạng theo mô hình client/server dùng giao thức TCP/IP (cụ thể là winsock) có nội dung ôn lại kiến thức mạng internet, mô hình hoạt động client/server dùng socket, đặc tả các hàm winsock cơ bản, vấn đề bất đồng bộ trong gởi/nhận thông tin, thí dụ về ứng dụng mạng cơ bản.

   25 p hict 21/11/2017 4 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 2 - Viết hệ thống MiniChatter bằng VC++ & dùng kỹ thuật xử lý sự kiện trình bày hai nội dung chính là xây dựng module clinet MiniChatter, xây dựng module server MiniChatter.

   50 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 3 - Viết hệ thống MiniChatter bằng Java & dùng kỹ thuật multi-thread trình bày hai nội dung chính là xây dựng module MiniChatter Client, xây dựng module MiniChatter Server.

   55 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 4 - Tổng quát về lập trình Web có nội dung ôn lại hệ thống Web, ôn lại ngôn ngữ HTML, tổng quát về lập trình Web, các công nghệ lập trình Web chạy ở Client, các công nghệ lập trình Web chạy ở Server.

   14 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 6 - Lập trình Web chạy trên client dùng Applet Java có nội dung giới thiệu về Applet Java, qui trình xây dựng Applet Java dùng JBuilder, qui trình xây dựng Website dùng Applet Java bằng InterDev.

   21 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 5 - DHTML & Client sript có nội dung trình bày các tính chất của DHTML, các sự kiện có thể kết hợp hàm xử lý, Dynamic Style, Dynamic font, Data Binding, thí dụ về viết script.

   75 p hict 21/11/2017 2 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 7 - Lập trình Web chạy trên Client dùng ActiveX Control có nội dung giới thiệu về ActiveX Control, qui trình xây dựng ActiveX dùng VC++, qui trình xây dựng Website dùng ActiveX bằng InterDev.

   58 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 8 - Lập trình Web chạy ở Server bằng công nghệ Microsoft có nội dung trình bày định nghĩa DNS (Data Source Name), CGI, ISAPI Extension, ASP (Active Server Page).

   60 p hict 21/11/2017 2 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 9 - Lập trình Web chạy ở Server bằng PHP có nội dung trình bày tổng quát về PHP, cách viết script PHP, thí dụ xây dựng một website bằng PHP.

   19 p hict 21/11/2017 2 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 10 - Lập trình Web chạy ở Server bằng Java có nội dung trình bày Servlet Java, ISP, ISP & JavaBean. Tham khảo nội dung 10 chương thuộc bài giảng để hiểu hơn về các kiến thức cơ bản của lập trình mạng.

   57 p hict 21/11/2017 2 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Mạng cục bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về mạng cục bộ, kỹ thuật hỏi vòng (polling), kỹ thuật dành sẵn kênh truyền với phương pháp điều khiển truy nhập phân tán (channel reservation with distributed control), truy nhập ngẫu nhiên (random access). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   46 p hict 21/11/2017 2 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Mục đích hình thành mạng máy tính, phân loại mạng và kiến trúc vật lý của mạng, mô hình tham chiếu và giao thức trên mạng, một số thí dụ về mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p hict 21/11/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số