• Bài giảng Tin đại cương - Bài 3: Vòng lặp

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 3: Vòng lặp

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Vòng lặp do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, cách giải quyết bằng vòng lặp, phép toán logic, các cấu trúc lặp: while do, for, do while,...

   28 p hict 25/03/2020 9 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Câu lệnh lựa chọn do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.

   22 p hict 25/03/2020 13 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 6: Xử lý dữ liệu

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 6: Xử lý dữ liệu

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Xử lý dữ liệu do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Một chút về các kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, kiểu chuỗi (string), các mẫu (template).

   21 p hict 25/03/2020 14 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1-4 và các vấn đề nâng cao

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Ôn tập chương 1-4 và các vấn đề nâng cao

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Ôn tập chương 1-4 và các vấn đề nâng cao do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Thuật toán, hàm, khái niệm cơ sở, lặp, lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn, đệ quy.

   21 p hict 25/03/2020 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Phạm Quốc Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương - Phạm Quốc Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương do Phạm Quốc Hùng biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về Soạn thảo và định dạng văn bản, chèn các đối tượng vào văn bản, thao tác với bảng biểu, tạo mục lục trang tự động và in ấn, sử dụng công thức và hàm cơ bản.

   128 p hict 25/03/2020 10 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 1: Giới thiệu chung

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Giới thiệu chung do Trương Xuân Nam biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Mở đầu, thuật toán, các cấu trúc điều khiển, máy tính và lập trình cho máy tính, giới thiệu ngôn ngữ C/C++. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hict 25/03/2020 9 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 7: Khuôn mẫu & Chỉ mục

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 7: Khuôn mẫu & Chỉ mục

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Khuôn mẫu & Chỉ mục do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Khuôn mẫu (template), chỉ mục (index), sử dụng chỉ mục với chuỗi kí tự, vector. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p hict 25/03/2020 10 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 2: Tuần tự

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 2: Tuần tự

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Tuần tự do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Các khái niệm cơ sở, định danh (identifier) / biến (variable), biểu thức (expression), phép gán, vài kiểu dữ liệu cơ bản, phân rã bài toán (vấn đề), hàm (function), nhập và xuất dữ liệu.

   24 p hict 25/03/2020 11 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng

  Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Bài tập về string và mảng

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tin đại cương Bài 8 Bài tập về string và mảng dưới đây gồm có 2 phần về mảng gốc và bài tập giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập tốt hơn.

   9 p hict 25/03/2020 11 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở

  Bài giảng Tin học cơ sở

  Bài giảng Tin học cơ sở trình bày các nội dung chính sau: Bài toán và thuật toán, các phương pháp biểu diễn thuật toán, các đặc trưng của thuật toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   15 p hict 25/03/2020 10 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu trong tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu có kích thước lớn

  Nghiên cứu kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu trong tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu có kích thước lớn

  Bài viết đề xuất kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu nhằm tạo ra các dữ liệu có những định dạng phù hợp mà có thể kết hợp với những kỹ thuật truyền thống nhằm tối ưu các truy vấn cơ sở dữ liệu có kích thước lớn. Bài viết đồng thời cũng phân lớp và đề xuất mô hình triển khai cho việc tiền xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

   12 p hict 30/01/2020 32 0

 • Nghiên cứu xây dựng bộ sinh số ngẫu nhiên tích hợp với nhiều hệ điều hành

  Nghiên cứu xây dựng bộ sinh số ngẫu nhiên tích hợp với nhiều hệ điều hành

  Bài viết này trình bày một nghiên cứu thiết kế bộ sinh số dựa trên hiện tượng jitter thời gian của CPU sử dụng trên hệ điều hành Linux và Windows. Số ngẫu nhiên sinh ra được đánh giá và vượt qua hầu hết các phép test thống kê của NIST.

   5 p hict 30/01/2020 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số