• Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng

  Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng

  Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng là môn học chuyên ngành cho nghề Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Vị trí, vai trò hạch toán định mức; Phương pháp hạch toán định mức trong kinh doanh nhà hàng; Sổ sách, biểu mẫu cơ bản và cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p hict 28/09/2021 58 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương mở đầu - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Mục tiêu của bài giảng là giúp sinh viên hiểu về bản chất, trung gian và các quyết định quản trị hệ thống phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Hiểu biết về chiến lược, thiết kế, quản lý dòng giữa các dòng chảy và quản lý kênh. Có khả năng tích hợp kiến thức để phân tích hiện tượng, phát hiện các vấn đề về xây dựng chiến lược,...

   20 p hict 27/08/2021 76 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 1 giúp sinh viên hiểu được bản chất của KPP và vai trò của hoạt động phân phối trong doanh nghiệp; Hiểu được cấu trúc và các hình thức tổ chức của kênh phân phối; Hiểu được hoạt động của kênh phân phối – các dòng chảy trong kênh phân phối; Nắm được nội dung công việc quản trị...

   13 p hict 27/08/2021 75 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 5 giúp sinh viên hiểu được các yếu tố cần phân tích nhằm thiết kế kênh phân phối; hiểu được các nội dung cơ bản của thiết kế kênh phân phối; Hiểu được quy trình thiết kế kênh phân phối tối ưu; Nắm được phương pháp tìm kiếm và lựa chọn thành viên kênh.

   14 p hict 27/08/2021 55 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 6 giúp sinh viên hiểu bản chất và nội dung các công việc quản lý kênh; Hiểu nội dung, ý nghĩa của hoạt động quản lý các dòng chảy trong kênh; Hiểu và có khả năng vận dụng để khuyến khích thúc đẩy các thành viên kênh.

   10 p hict 27/08/2021 49 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 7 Sử dụng các công cụ marketing mix trong quản lý kênh phân phối giúp sinh viên hiểu được sự thống nhất giữa các bộ phận của chiến lược marketing hỗn hợp; SV hiểu được sự phối hợp giữa các công cụ marketing trong quản lý KPP và thực hiện quản lý KPP hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hict 27/08/2021 47 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 8 với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được nội dung phân phối hàng hóa vật chất; Hiểu được mức độ dịch vụ của hệ thống vật chất và xây dựng chiến lược cung ứng dịch vụ trong phân phối vật chất; Hiểu và có khả năng phân tích chi phí hoạt động trong phân phối vật chất.

   12 p hict 27/08/2021 53 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 2 với mục tiêu giúp sinh viên hiểu được các chủ thể tham gia vào KPP; Vai trò, chức năng của các chủ thể đó; Hiểu được đặc điểm hoạt động của các thành viên kênh từ đó giúp ra quyết định lựa chọn thành viên kênh và xác định vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên kênh khi ra quyết định...

   17 p hict 27/08/2021 49 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 3 với mục tiêu giúp sinh viên hiểu các mối quan hệ và hành vi trong kênh phân phối; nền tảng, cơ sở của các mối quan hệ và hành vi đó; Hiểu được tác động của các yếu tố môi trường đến kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hict 27/08/2021 57 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 nhằm giúp sinh viên hiểu được vai trò, vị trí của chiến lược kênh phân phối hoạt động marketing; hiểu được các nội dung cơ bản của chiến lược trong xây dựng và quản lý kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hict 27/08/2021 47 0

 • Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 nhằm giúp sinh viên hiểu được hoạt động đánh giá thành viên kênh và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đánh giá thành viên kênh; Hiểu được nội dung kiểm tra/đánh giá thành viên kênh và ứng dụng trong việc thực hiện đánh giá thành viên kênh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hict 27/08/2021 53 0

 • Ebook Kiểm soát nguồn vật chất để quản lý kho hiệu quả

  Ebook Kiểm soát nguồn vật chất để quản lý kho hiệu quả

  Ebook Kiểm soát nguồn vật chất để quản lý kho hiệu quả được biên soạn dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị cho họ những công cụ và kiến thức quản lý cơ bản. Ngoài ra các nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các sinh viên nghiên cứu lĩnh vực quản trị cũng có...

   133 p hict 29/07/2021 69 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số