• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 6 - TS. Vũ Trọng Phong

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 6 - TS. Vũ Trọng Phong

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán" cung cấp những kiến thức về tạo lập hệ thống, chuyển đổi hệ thống, vận hành hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   9 p hict 26/10/2020 25 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - TS. Vũ Trọng Phong

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - TS. Vũ Trọng Phong

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" với các nội dung các khái niệm về hệ thống thông tin kế toán; cấu trúc hệ thống thông tin kế toán; hệ thống thông tin kế toán – mối quan hệ với kế toán và hệ thống thông tin; phân loại hệ thống thông tin; các loại thông tin trong doanh nghiệp; bản chất...

   45 p hict 26/10/2020 24 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 3 - TS. Vũ Trọng Phong

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 3 - TS. Vũ Trọng Phong

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Chương 2: Các chu trình kế toán" với các nội dung chu trình doanh thu; hệ thống bảng kê báo cáo nghiệp vụ; xử lý nghiệp vụ; chu trình chi phí; chu trình chuyển đổi; hệ thống kế toán chi phí; chu trình tài chính...

   34 p hict 26/10/2020 33 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - TS. Vũ Trọng Phong

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - TS. Vũ Trọng Phong

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán – Chương 2: Cơ sở dữ liệu" cung cấp những kiến thức về một số khái niệm về cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu; mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc; mô hình cơ sở dữ liệu mạng; các yêu cầu đối với các nhà quản trị cơ sở dữ liệu...

   36 p hict 26/10/2020 35 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - TS. Vũ Trọng Phong

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 4 - TS. Vũ Trọng Phong

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán" tìm hiểu cấu trúc kiểm soát nội bộ, mục đích của các dạng kiểm soát nội bộ, thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ, phân biệt hệ thống thủ công và hệ thống xử lý bằng máy tính; kiểm soát hệ thống; sự an toàn và trung thực của dữ...

   19 p hict 26/10/2020 29 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Vũ Trọng Phong

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Vũ Trọng Phong

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 5: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán" với các nội dung phân tích hệ thống thông tin kế toán; sự cần thiết của phân tích hệ thống thông tin kế toán; phương pháp luận trong phân tích hệ thống thông tin; phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa; quy trình phân tích hệ thống thông...

   75 p hict 26/10/2020 32 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 1 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh" thông tin đến các bạn những kiến thức về kế toán thành phẩm, kế toán quá trình tiêu thụ, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   26 p hict 26/10/2020 32 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 4 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" gồm 4 nội dung kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, kế toán các quỹ khác của doanh nghiệp.

   29 p hict 26/10/2020 41 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền" cung cấp những kiến thức về kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển.

   17 p hict 26/10/2020 34 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 3 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 3: Kế toán khoản phải thu – phải trả" trình bày kế toán các khoản phải thu, Kế toán các khoản phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   30 p hict 26/10/2020 34 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 5 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư" tìm hiểu về kế toán chứng khoán kinh doanh, kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, kế toán đầu tư vào công ty con, kế toán góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, kế toán đầu tư khác, kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

   26 p hict 26/10/2020 29 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 6 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2: Chương 6 – Hồ Thị Thanh Ngọc

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính" thông tin đến các bạn những kiến thức về một số vấn đề chung về báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

   24 p hict 26/10/2020 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số