• So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho Việt Nam (VAS 02) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS 02)

  So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho Việt Nam (VAS 02) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS 02)

  Trong bài viết này, tác giả đã phân tích, so sánh chuẩn mực kế toán của Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho nhằm phục vụ cho mục đích tìm hiểu, học tập, hệ thống hóa từ đó sử dụng các chuẩn mực kế toán một cách dễ dàng, thuận tiện và phù hợp.

   5 p hict 26/06/2020 7 1

 • Kế toán tài sản cố định theo chuẩn mực kế toán quốc tế và hệ thống kế toán một số nước trên thế giới

  Kế toán tài sản cố định theo chuẩn mực kế toán quốc tế và hệ thống kế toán một số nước trên thế giới

  Bài viết trình bày sau đây, cá nhân tôi muốn bàn luận thêm về một khía cạnh nhỏ trong vấn đề phù hợp giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và kế toán một số nước trên thế giới so với chuẩn mực kế toán tại Việt Nam và từ đó đưa ra một số tồn tại hạn chế đối với chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định.

   9 p hict 26/06/2020 11 1

 • Tiến tới hòa hợp, thống nhất giữa kế toán trong lĩnh vực nhà nước Việt Nam với chuẩn mực kế toán công quốc tế

  Tiến tới hòa hợp, thống nhất giữa kế toán trong lĩnh vực nhà nước Việt Nam với chuẩn mực kế toán công quốc tế

  Trong xu thế hội nhập, các quốc gia phải lập báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất cho toàn bộ lĩnh vực công theo khuôn mẫu thống nhất của chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động và xác định thặng dư, thâm hụt thuần cho từng năm để có thể so sánh trên phạm vi toàn cầu theo một tiêu chí chung nhất.

   5 p hict 26/06/2020 8 1

 • Kế toán sửa chữa tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Kế toán sửa chữa tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/Q - BTC và các quy định bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC đã quy định, hướng dẫn nguyên tắc, nội dung và phương pháp kế toán sửa chữa tài sản cố định (TSC ) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   3 p hict 26/06/2020 9 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư" giới thiệu các quy định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hict 26/05/2020 42 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hict 26/05/2020 30 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể: Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p hict 26/05/2020 33 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về công ty cổ phần, các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần, lãi cơ bản trên cổ phiếu, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hict 26/05/2020 32 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" trình bày các nội dung: Các quy định pháp lý liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế liên quan dự phòng phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 26/05/2020 34 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p hict 26/05/2020 27 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 7 - Ngô Hoàng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p hict 26/05/2020 27 1

 • Nâng cao chất lượng kiểm toán các cơ sở y tế công lập thông qua việc xây dựng và ban hành hướng dẫn kiểm toán chi tiết

  Nâng cao chất lượng kiểm toán các cơ sở y tế công lập thông qua việc xây dựng và ban hành hướng dẫn kiểm toán chi tiết

  Kiểm toán nhà nước đã ban hành đầy đủ các quy trình, chuẩn mực để hướng dẫn cho hoạt động kiểm toán trong các lĩnh vực, song ngoại trừ một số cuộc kiểm toán chuyên đề toàn ngành đều có đề cương hướng dẫn chi tiết cụ thể để đáp ứng đúng mục tiêu, nội dung kiểm toán đã đề ra, hầu hết các cuộc kiểm toán được thực hiện thường...

   5 p hict 26/05/2020 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số