• Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về kế toán được biên soạn nhằm giúp người học hiểu được khái niệm, nhiệm vụ và vai trò kế toán, nhận biết đối tượng sử dụng thông tin và các lĩnh vực kế toán, phương pháp kế toán trong các tình huống cụ thể tại đơn vị, nhận biết và hiểu các nguyên tắc đạo đức cơ bản trong nghề nghiệp kế toán, nhận...

   58 p hict 29/03/2021 10 0

 • Bài giảng Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Chương 2: Báo cáo tài chính được biên soạn nhằm giúp người học trình bày được khái niệm, kết cấu của Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ ra các trường hợp làm thay đổi Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của đơn vị thông qua...

   56 p hict 29/03/2021 12 0

 • Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán

  Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán

  Bài giảng Chương 3: Chứng từ kế toán được biên soạn nhằm giúp người học hiểu khái niệm, nội dung và ý nghĩa của chứng từ kế toán, biết phân loại chứng từ kế toán, mô tả trình tự xử lý chứng từ kế toán gồm: Lập, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán.

   18 p hict 29/03/2021 11 0

 • Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi chép sổ kép

  Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi chép sổ kép

  Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi chép sổ được biên soạn nhằm giúp người học: Nhận biết và hiểu được khái niệm tài khoản, kết cấu tài khoản, nguyên tắc phản ánh vào tài khoản, vận dụng phương pháp tài khoản và ghi sổ kép để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh và lập báo cáo tài chính, nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản kế...

   55 p hict 29/03/2021 9 0

 • Bài giảng Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

  Bài giảng Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

  Bài giảng Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu được biên soạn nhằm giúp người học có thể: Mô tả và phân biệt các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất, vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán để thực hiện kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và...

   86 p hict 29/03/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ HĐV

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ HĐV

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ HĐV trình bày các nội dung chính sau: Kế toán huy động vốn, nguồn vốn huy động, kế toán huy động vốn bằng VNĐ, kế toán huy động vốn bằng vàng và ngoại tệ, kế toán huy động vốn bằng đồng Việt Nam đảm bảo theo giá vàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p hict 29/03/2021 11 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm của kế toán ngân hàng, chứng từ kế toán ngân hàng, hệ thống tài khoản, báo cáo kế toán tại ngân hàng, hình thức kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   16 p hict 29/03/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư trình bày các nội dung chính sau: Nhiệm vụ kế toán cho vay, tổ chức kế toán cho vay, kế toán cho vay theo hạn mức, kế toán cho vay ủy thác, kế toán cho vay đồng tài trợ, kế toán cho thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   30 p hict 29/03/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tài khoản sử dụng, phương pháp hạch toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   24 p hict 29/03/2021 9 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 5: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Thanh toán trong cùng hệ thống ngân hàng, thanh toán khác hệ thống ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   13 p hict 29/03/2021 8 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán thu nhập, chi phí, và kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán thu nhập, chi phí, và kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán thu nhập, chi phí, và kết quả kinh doanh trình bày các nội dung chính sau: Kế toán thu nhập, kế toán chi phí, kế toán thuế GTGT, kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p hict 29/03/2021 10 0

 • Bài giảng Tổng quan về hệ thống kế toán Mỹ - Chương 1

  Bài giảng Tổng quan về hệ thống kế toán Mỹ - Chương 1

  Bài giảng Tổng quan về hệ thống kế toán Mỹ - Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân loại kế toán, các nguyên tắc kế toán chung, nguyên tắc kỳ hạch toán, đạo đức nghề nghiệp kế toán, tình hình tài chính, đối tượng của kế toán, báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p hict 29/03/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số