• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt; trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính; phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên...

   17 p hict 25/03/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán công ty cổ phần" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về công ty cổ phần, các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần; tính lãi cơ bản trên cổ phiếu, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p hict 25/03/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" trình bày các quy định pháp lý liên quan đến kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng, tổng quan về dự phòng nợ phải trả; ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hict 25/03/2020 10 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp" đã cung cấp cho người học các quy định pháp lý về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản; trình bày thông tin liên quan trên BCĐKT và BCKQHĐKD, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hict 25/03/2020 11 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Bất động sản đầu tư" đã trình bày các quy định pháp lý có liên quan đến bất động sản đầu tư, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản đầu tư bất động sản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hict 25/03/2020 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" giới thiệu tới người học các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hict 25/03/2020 16 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" giới thiệu tới người học các văn bản pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hict 25/03/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp, yêu cầu về quản lý và nguyên tắc hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ lao động, phân loại nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ,...

   27 p hict 25/03/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản, đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản đến hạch toán kế toán, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp xây dựng xây lắp,...

   9 p hict 25/03/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, khái niệm phân loại tiền lương, kế hoạch chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương.

   13 p hict 25/03/2020 13 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp.

   34 p hict 25/03/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 7,8,9

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 7,8,9

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản: Chương 7,8,9 trình bày các nội dung chính sau: Quy định chung về kế toán chủ đầu tư, chứng từ kế toán các đơn vị chủ đầu tư, sổ kế toán và một số nội dung về tài khoản kế toán áp dụng tại các đơn vị chủ đầu tư.

   72 p hict 25/03/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số