• Ebook Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam: Phần 1

  Cuốn Sổ tay Thuế và chính sách thuế Việt Nam phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng hợp những hướng dẫn về quản lý thuế; tổng hợp những chính sách về thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   279 p hict 21/05/2023 12 0

 • Ebook Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Cuốn Sổ tay Thuế và chính sách thuế Việt Nam phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng hợp những chính sách về Thuế thu nhập doanh nghiệp; tổng hợp những chính sách về Thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   157 p hict 21/05/2023 12 0

 • Ebook Chính sách thuế - Quy định mới về thuế và hóa đơn chứng từ: Phần 1

  Ebook Chính sách thuế - Quy định mới về thuế và hóa đơn chứng từ: Phần 1

  Cuốn sách Chính sách thuế - Quy định mới về thuế và hóa đơn chứng từ phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế; Văn bản sửa đổi bổ sung các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,...

   213 p hict 21/05/2023 18 0

 • Ebook Chính sách thuế - Quy định mới về thuế và hóa đơn chứng từ: Phần 2

  Ebook Chính sách thuế - Quy định mới về thuế và hóa đơn chứng từ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Cuốn sách Chính sách thuế - Quy định mới về thuế và hóa đơn chứng từ phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế, ưu đãi thuế; văn bản pháp quy mới nhất về thuế, cưỡng chế thi hành quyết định thuế, quản lý hóa đơn chứng từ;...

   195 p hict 21/05/2023 17 0

 • Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán: Phần 1

  Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán: Phần 1

  Giáo trình "Tổ chức hạch toán kế toán" được biên soạn làm tài liệu học tập. nghiên cứu. tham kháo cho sinh viên chuyên ngành Kê toán đang theo học tại các trường đào tạo chuyên ngành Kế toán và đông đảo đội ngũ những người đang làm kê toán tại các cơ sỏ. đơn vị, doanh nghiệp. Phần 1 giáo trình trình bày tổng quan về tô chức hạch toán kế...

   72 p hict 21/05/2023 16 0

 • Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Tổ chức hạch toán kế toán" trình bày các nội dung: Tổ chức hạch toán các yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh; tổ chức hạch toán các quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu; tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p hict 21/05/2023 11 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động đầu tư tài chính; Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn; Kế toán đầu tư tài chính dài hạn; Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hict 21/05/2023 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính; Kế toán chi phí tài chính; Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hict 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm các khoản phải thu; Phân loại kế toán; Nguyên tắc kế toán; Kiểm soát nội bộ; Chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hict 21/05/2023 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Kế toán nguồn vốn kinh doanh; Kế toán phân phối lợi nhuận; Kế toán các loại quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hict 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung Kế toán khoản phải trả cho người bán; Kế toán các khoản vay nợ; Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí phải trả; Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà...

   85 p hict 21/05/2023 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại; Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước; Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p hict 21/05/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số