Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Sau khi học xong bài 6 "Tài chính doanh nghiệp" các bạn sinh viên có thể nắm được các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, nắm được cấu trúc vốn tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, biết được các thành phần chính của doanh thu, chi phí và lợi nhuận.