Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 1 - ĐH Thương mại

Chương 1 - Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu. Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế, các nguồn luật điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế, các chứng từ thanh toán quốc tế, vai trò của tài trợ xuất nhập khẩu.