• Bài giảng Quản trị marketing: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong hỗn hợp Marketing, hiểu các nhân tố cần xem xét khi định giá. Biết phân biệt các phƣơng pháp định giá với các chiến lược giá điển hình, hiểu qui trình định giá cho một sản phẩm.

   24 p hict 21/03/2019 101 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu rõ hành vi mua hàng của cá nhân hay tổ chức là như thế nào và quyết định mua hàng của họ bị ảnh hưởng bởi những nhân tố gì, hiểu các bước trong quy trình mua hàng của cá nhân hay tổ chức và trong mỗi bước đó điều gì chúng ta cần quan tâm.

   12 p hict 21/03/2019 105 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 9 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 9 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp học viên hiểu kênh phân phối là gì, cấu trúc kênh phân phối trong thực tế khác nhau như thế nào giữa hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp, nắm rõ các công việc tuyển chọn, khuyến khích và đánh giá các thành viên kênh trong việc quản lý kênh phân phối của mình.

   18 p hict 21/03/2019 94 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 7 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 7 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp người học hiểu rõ khái niệm sản phẩm và các khái niệm liên quan đến sản phẩm, nắm bắt được các chiến lược phát triển sản phẩm nhằm đa dạng hóa nguồn hàng trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hict 21/03/2019 89 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng trình bày các nội dung: Quan điểm marketing về cạnh tranh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt, ứng xử của doanh nghiệp trước ĐTCT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hict 21/03/2019 88 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Bài 10 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng Quản trị marketing: Bài 10 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng giúp học viên hiểu truyền thông là gì, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của truyền thông trong Marketing, hiểu các hoạt động của truyền thông Marketing tổng hợp (Intergrated Marketing Communication – IMC).

   9 p hict 21/03/2019 108 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu của chương 1 là giúp các bạn hiểu khái niệm Marketing, nhận biết đối tượng nghiên cứu marketing, phân tích vai trò của marketing, phân tích chức năng marketing, trình bày được 2 nội dung nghiên cứu marketing.

   58 p hict 21/03/2019 102 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn phân tích 3 cấp độ của sản phẩm, trình bày đặc điểm của 4 loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hict 21/03/2019 103 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do ThS. Đinh Chí Thành biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Với mục tiêu chính giúp các bạn nắm được đặc điểm của 3 thành viên trong kênh phân phối, đặc trưng của 3 loại cấu trúc kênh PP đơn giản, trình bày 3 chính sách phân phối, lựa chọn được cấu trúc kênh và chính sách phân phối phù hợp.

   28 p hict 21/03/2019 118 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Đinh Chí Thành

  Mục tiêu chương 2 giúp nhận biết 04 tiêu chí phân đoạn thị trường, mô tả 02 tiêu chí nghiên cứu thị trường, trình bày 02 nguồn thông tin, trình bày được 02 nội dung nghiên cứu thị trường.

   30 p hict 21/03/2019 103 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Đinh Chí Thành

  Các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến việc định giá sản phẩm, phương pháp định giá cơ bản, chính sách giá. Với 3 mục tiêu chính như trên sẽ giúp các bạn nắm được chi tiết nội dung bài giảng chương 4.

   35 p hict 21/03/2019 106 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Đinh Chí Thành

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Đinh Chí Thành

  Chương 6 trình bày về "Chính sách chiêu thị khuyến mãi". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiêu thị, tiến trình thiết kế truyền thông chiêu thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hict 21/03/2019 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số