• Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung bài giảng Quản trị chất lượng Chương 3 Tiến trình lịch sử của các quan niệm chất lượng nhằm trình bày về sự phát triển của các khái niệm chất lượng từ cổ đại đến hiện đại. Sự phát triển khái niệm chất lượng trong thời kỳ hiện đại.

   19 p hict 22/11/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung chính của bài giảng Quản trị chất lượng Chương 1 Chất lượng là gì? Tại sao phải quan tâm đến chất lượng trình bày về định nghĩa chất lượng, điểm xuất phát của chất lượng. Nhu cầu của khách hàng chính là điểm xuất phát của chất lượng. Chất lượng là phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

   16 p hict 22/11/2017 2 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung chương 2 Tiếng nói khách hàng của bài giảng Quản trị chất lượng nêu một số khẩu hiệu về khách hàng, các loại khách hàng, thái độ và sự trung thành của khách hàng, thu thập ý kiến khách hàng. Một vài lưu ý khi thăm dò ý kiến khách hàng, vài gợi ý khi viết các câu hỏi điều tra, thăm dò. Đối sánh các kỳ vọng của khách hàng và các dịch...

   26 p hict 22/11/2017 2 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Quang Vinh

  Trong chương 4 Nhận thức về chất lượng tại các nước đang phát triển nằm trong bài giảng Quản trị chất lượng trình bày về bản chất thị trường của các nước đang phát triển. Các nhận thức sai lầm về chất lượng.

   8 p hict 22/11/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung cơ bản của bài giảng Quản trị chất lượng Chương 5 Kiểm soát chất lượng nhằm trình bày về quản trị chất lượng một sản phẩm / dịch vụ. Các khía kinh tế, chi phí liên quan đến chất lượng.

   46 p hict 22/11/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 Bảy công cụ kiểm soát chất lượng trình bày biểu kê hoặc phiếu kiểm tra (checksheet), lưu đồ (Flowchart), biểu đồ tần suất (Histogram chart), biểu đồ Pareto (Pareto chart), biểu đồ phân tích nhân quả (Cause and Effect diagram –Ishikawa diagram), biểu đồ phân tán (Scatter diagram), biểu đồ kiểm soát (Control chart).

   20 p hict 22/11/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 8 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 8 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung chính của Chương 8 Quản trị chất lượng toàn diện nằm trong bài giảng Quản trị chất lượng nêu các hoạt động được phối hợp nhằm lãnh đạo và kiểm soát tổ chức liên quan đến chất lượng.

   17 p hict 22/11/2017 1 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - Lập trình mạng theo mô hình client/server dùng giao thức TCP/IP (cụ thể là winsock) có nội dung ôn lại kiến thức mạng internet, mô hình hoạt động client/server dùng socket, đặc tả các hàm winsock cơ bản, vấn đề bất đồng bộ trong gởi/nhận thông tin, thí dụ về ứng dụng mạng cơ bản.

   25 p hict 21/11/2017 4 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 2 - Viết hệ thống MiniChatter bằng VC++ & dùng kỹ thuật xử lý sự kiện trình bày hai nội dung chính là xây dựng module clinet MiniChatter, xây dựng module server MiniChatter.

   50 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 3 - Viết hệ thống MiniChatter bằng Java & dùng kỹ thuật multi-thread trình bày hai nội dung chính là xây dựng module MiniChatter Client, xây dựng module MiniChatter Server.

   55 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 4 - Tổng quát về lập trình Web có nội dung ôn lại hệ thống Web, ôn lại ngôn ngữ HTML, tổng quát về lập trình Web, các công nghệ lập trình Web chạy ở Client, các công nghệ lập trình Web chạy ở Server.

   14 p hict 21/11/2017 1 1

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 6 - Lập trình Web chạy trên client dùng Applet Java có nội dung giới thiệu về Applet Java, qui trình xây dựng Applet Java dùng JBuilder, qui trình xây dựng Website dùng Applet Java bằng InterDev.

   21 p hict 21/11/2017 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số