• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực trình bày các nội dung chính sau: Quá trình hoạch định NNL, phân tích thực trạng NNL, dự báo nhu cầu NNL, phân tích quan hệ cung - cầu & khả năng điều chỉnh của hệ thống, thực hiện các chính sách, kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   14 p hict 28/12/2020 10 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 7: Chính sách tiền lương

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 7: Chính sách tiền lương

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 7: Chính sách tiền lương trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chính sách tiền lương, các chính sách trả lương cao hơn và thấp hơn các doanh nghiệp khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   7 p hict 28/12/2020 12 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 4: Quá trình tuyển dụng trình bày các nội dung chính sau: Nội dung quá trình tuyển dụng, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   25 p hict 28/12/2020 10 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 8: Tạo động lực làm việc cho nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm tạo động lực làm việc cho nhân viên, các học thuyết tạo động lực, phương pháp tạo động lực làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   16 p hict 28/12/2020 13 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 5: Đào tạo và phát triển nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm đào tạo và phát triển, phân biệt giữa đào tạo và phát triển, quy trình thực hiện đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p hict 28/12/2020 12 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 1: Nhập môn quản trị nguồn nhân lực trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm quản trị nguồn nhân lực, mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực, chức năng của quản trị nguồn nhân lực, nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   15 p hict 28/12/2020 12 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 2: Phân tích công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 2: Phân tích công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 2: Phân tích công việc trình bày các nội dung chính sau: Lợi ích của phân tích công việc, quy trình thực hiện, phương pháp lấy thông tin, nội dung của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   8 p hict 28/12/2020 11 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Mục tiêu của việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quy trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   11 p hict 28/12/2020 10 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 trình bày về "Sự phóng điện trong chất khí". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu; Phóng điện trong điện trường đều; Quá trình ion hóa; Ion hóa quang; Ion hóa nhiệt; Ion hóa do va chạm; Lý thuyết phóng điện thác điện tử (Nguyên lý PĐ Townsend); Phóng điện trong khí điện âm; Định luật Paschen

   36 p hict 28/12/2020 13 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 tổng hợp cho người học các nội dung chính của bài giảng gồm có: Cấu tạo vật chất; Vật liệu dẫn điện; Các quá trình vật lý trong điện môi; Chất cách điện; Sự phóng điện trong chất khí; Sự phóng điện trong chất lỏng; Sự phóng điện trong chất rắn; Tuổi thọ của chất cách điện; Vật...

   7 p hict 28/12/2020 14 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phóng điện điện tử (electronic breakdown theory); Lý thuyết phóng điện bọt khí (Bubble theory); Lý thuyết phần tử lơ lửng (suspended particle theory); Lý thuyết dòng điện tích (streamer theory). Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hict 28/12/2020 13 1

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Tiếp nội dung phần 2.1, Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 -Dây và cáp điện gồm các nội dung chính như: Phân loại; Vật liệu làm dây và cáp điện; Cáp điện cao áp và thử nghiệm cáp và dây dẫn (đọc tài liệu); Chủng loại dây và cáp điện sử dụng trong hệ thống điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   42 p hict 28/12/2020 14 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số