• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 0 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 0 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 0: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   11 p hict 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 1 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Tổng quan về lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến và khai báo biến, các phép toán, các hàm có sẵn của C thăng, phát biểu điều kiện, phát biểu lặp, hàm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hict 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Xử lý mảng và chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, các thao tác trên mảng, chuỗi, các thao tác trên chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hict 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình- Chương 4: Lớp và đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình truyền thống và lập trình hướng đối tượng, các khái niệm liên quan tới Lớp và đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p hict 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 3 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 3: Windows form" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các ứng dụng của Windows form, môi trường thiết kế, các control phổ biến, Textbox,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p hict 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 5 - ĐH Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 5: Kế thừa và đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kế thừa, khái niệm đa hình, giao diện (interface). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p hict 28/09/2020 3 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ C, môi trường lập trình C, cấu trúc cơ bản của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p hict 28/09/2020 1 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hict 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 4 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 4 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 4: Hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, khai báo prototype, viết nội dung của hàm, tham số trong lời gọi hàm, hàm đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hict 28/09/2020 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 3 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 3 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 3: Mảng và con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, con trỏ, liên hệ giữa mảng và con trỏ, cấp phát bộ nhớ động, xâu ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hict 28/09/2020 1 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 5 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 5 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 5: Dữ liệu kiểu cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo cấu trúc, các thao tác trên biến cấu trúc, mảng cấu trúc, con trỏ cấu trúc và địa chỉ cấu trúc, truyền biến cấu trúc cho hàm, cấu trúc tự trỏ và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hict 28/09/2020 1 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 2 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 2 - PhD. Nguyễn Thị Huyền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ vựng trong C, biểu thức; hàm vào/ra dữ liệu chuẩn, các câu lệnh điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hict 28/09/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số