Bài giảng Kỹ thuật điện, điện tử: Phần 1 (Chương 1) - GV. Cái Việt Anh Dũng

Chương 1 "Tổng quan về mạch điện, các định luật cơ bản" thuộc phần 1 bài giảng Kỹ thuật điện, điện tử cung cấp cho các bạn những nội dung về các đại lượng đặc trưng năng lượng trong mạch điện, các phần tử cơ bản của mạch điện, các định luật cơ bản của mạch điện,..