Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Phạm Thị Minh Lan

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do Phạm Thị Minh Lan biên soạn với mục tiêu chính là mô hình hành vi mua của người tiêu dùng, các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng, mô hình hành vi mua của người tiêu dùng là các tổ chức, các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng là các tổ chức, áp dụng vào hoạt động Marketing để tác động tích cực tới hành vi của khách hàng.