Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 5: Quản trị mối quan hệ và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng

Mục tiêu trình bày trong chương 5 Quản trị mối quan hệ và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng thuộc bài giảng Marketing dịch vụ nhằm trình bày về xây dựng lòng trung thành, sơ lược về marketing dịch vụ, quản trị mối quan hệ với khách hàng.