Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Đại học Kinh tế

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 6: Chiến lược sản phẩm" đã chỉ ra tầm quan trọng của SP và chiến lược SP trong kinh doanh; trình bày một số chiến lược SP điển hình, giới thiệu về chu kỳ sống của SP và tiến trình, giới thiệu về chu kỳ sống của SP và tiến trình phát triển một SP mới. Mời các bạn cùng tham khảo.