Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Đại học Kinh tế

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" đã giới thiệu phân phối trong marketing mix; giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, các căn cứ lựa chọn kênh phân phối, giới thiệu các hình thức phân phối, một số hoạt động phân phối SP vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.