Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Phạm Thị Minh Lan

Sau khi học xong chương 8 "Các quyết định về kênh phân phối" các bạn sinh viên có thể nắm vững khái niệm kênh phân phối, cấu trúc kênh phân phối, vai trò và tầm quan trọng của kênh phân phối, các loại trung gian, vai trò trung gian trong kênh phân phối, các loại kênh phân phối trong mạng lưới.