Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương 2 - Trịnh Đồng Tính

Bài giảng Máy nâng chuyển - Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về bộ phận mang tải trong máy nâng như: Móc - bộ phận mang tải vạn năng, cặp giữ - bộ phận mang tải chuyên dùng với vật liệu khối, gầu ngoạm - bộ phận mang tải chuyên dùng với vật liệu rời.