Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương giới thiệu - Trịnh Đồng Tính

Bài giảng Máy nâng chuyển: Chương giới thiệu sẽ cung cấp cho sinh viên những thông tin liên quan đến môn học như: Vị trí và mục đích môn học, đối tượng nghiên cứu, nội dung môn học, yêu cầu với học viên, tài liệu tham khảo chính. Mời các bạn cùng tham khảo.