Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 1 - Đại học Công nghệ TP. HCM

Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 1: Cấu trúc vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cấu trúc vốn, rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính, tác động của Nợ đến lợi nhuận, lý thuyết cấu trúc vốn, ví dụ về lựa chọn cấu trúc vốn, thiết lập cấu trúc vốn trong thực tế.