Bài giảng môn Kế toán ngân hàng: Phần 1 - Trần Nguyễn Trùng Viên

Phần 1 Bài giảng môn Kế toán ngân hàng có nội dung trình bày tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tín dụng và một số nội dung liên quan.