Bài giảng môn Kế toán ngân hàng: Phần 2 - Trần Nguyễn Trùng Viên

Phần 2 Bài giảng môn Kế toán ngân hàng có nội dung trình bày kế toán nghiệp vụ ngoại tệ, kế toán kết quả kinh doanh – phân phối lợi nhuận. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành Kế toán tài chính ngân hàng.