Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5

Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư trình bày về sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư; tiền công trong chủ nghĩa tư bản; sự chuyển hoá GTTD thành tư bản; quá trình lưu thông tư bản; các hình thái tư bản và hình thức GTTD.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)