Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8

Mời các bạn tham khảo bài giảng Những NL cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - Những vấn đề chính trị - xã hội có tính qui luật trong tiến trình cách mạng XHCN sau đây để hiểu rõ hơn về những vấn đề cần giải quyết mang tính qui luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa; tính tất yếu, nội dung và phương thức xây dựng vấn đề nhà nước, dân chủ, văn hoá, tôn giáo và dân tộc của cách mạng xã hội chủ nghĩa.