Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.