Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - MBA. Vũ Văn Hải

Bài giảng Quản trị chiến lược chương 5 gồm có những nội dung chính: Khái quát về lợi thế cạnh tranh, những yếu tố cạnh tranh chủ yếu, đặc điểm lợi thế cạnh tranh trong từng ngành, cách thức xây dựng lợi thế cạnh tranh, xây dựng và cũng cố năng lực cốt lõi.