Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu của bài giảng Quản trị chiến lược chương 7 là: Nhận diện và phân biệt các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh mà các nhà quản trị chiến lược có thể phát triển đề tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh; xem xét và lựa chọn các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh tối ưu để khai thác những lợi thế cạnh tranh,...