Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2: Hoạt động chuỗi cung ứng - Lập kế hoạch và nguồn cung ứng" trình bày các nội dung: Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng căn bản SCOR: dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch; định giá sản phẩm, quản lý tồn kho, tìm nguồn cung ứng, tín dụng và các khoản phải thu.