Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Bùi Hoàng Ngọc

Học xong Bài giảng Quản trị học: Chương 1 này người học cần nắm được các kiến thức sau: Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong tổ chức, nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị, các vai trò chính của nhà quản trị theo quan điểm cũ/ Quan điểm mới.