Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 1: Quản trị các tuyến sản phẩm và thương hiệu

Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các khái niệm sản phẩm, sản phẩm hỗn hợp; các quyết định nhóm (tuyến) sản phẩm, các quyết định thương hiệu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.