Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 6: Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trình bày các nội dung chính sau: Mục tiêu của việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quy trình đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.