Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Phần 2)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp phần 2 bắt đầu từ chương 6 đến chương 9 cung cấp các kiến thức về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm và phương pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp,...