Bài giảng Thanh toán quốc tế

Bài giảng Thanh toán quốc tế có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán trong thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế,...