Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 7 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 7 Phương thức nhờ thu - collection of payments, trong bài học này trình bày kiến thức về: Khái niệm, đặc điểm và văn bản pháp luật; các bên tham gia và mối quan hệ; các loại nhờ thu; quy tắc phí nhờ thu; lợi ích và rủi ro; lệnh nhờ thu – collection order.