Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu: Chương 4 - ĐH Thương mại

Chương 4 - Các phương thức thanh toán quốc tế. Chương 4 bao gồm các nội dung cơ quan liên quan đến: Phương thức chuyển tiền (remittance transfers), phương thức ghi sổ (open account), phương thức nhờ thu (collection), phương thức tín dụng chứng từ (documentary credit).