Đẩy mạnh chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Bài viết dựa trên việc tổng hợp, phân tích, bài viết nhằm làm rõ vai trò của phát triển kinh tế số đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, chỉ ra các thách thức, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong thời gian tới.