Điều khiển gài số trên hệ thống truyền lực AMT

Hệ thống truyền lực tự động AMT (Automated Manual Transmission) và DCT (Dual Clutch Transmission) sử dụng bộ đồng tốc thông thường để gài số. Bộ phận chấp hành có thể là xy lanh thủy lực hoặc động cơ điện, trong đó bộ phận chấp hành loại động cơ điện được sử dụng khá phổ biến. Trên cơ sở mô hình động lực học bộ đồng tốc, nhóm tác giả xây dựng bộ điều khiển PD thực hiện điều khiển gài số. Kết quả mô phỏng với bộ điều khiển thiết kế được so sánh với mô hình điều khiển vòng mạch hở.