Ebook Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Ebook "Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới: Phần 1" trình bày chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.