Ebook Kế toán ngân sách nhà nước và kho bạc nhà nước (Lý thuyết và thực hành): Phần 1

Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước, sổ sách kế toán và ghi nhận các chuyển biến về tình trạng tài chính, kế toán thu ngân sách nhà nước, kế toán chi ngân sách nhà nước, kế toán nghiệp vụ quản lý quỹ và ngân quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.