Ebook Kế toán tài chính (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 1

Cuốn sách "Kế toán tài chính" bao gồm 14 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu nhập, xử lý tổng hợp và thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau. Sách được chia thành 3 phần, phần 1 sau đây gồm các nội dung từ chương 1 đến chương 7. Mời các bạn cùng tham khảo.