Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 1 - PGS.TS. Phan Thị Thu Hà

Cuốn sách "Ngân hàng thương mại" có cấu trúc gồm 12 chương trình bày các vấn đề cơ bản về quản trị và nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi và một số bài tập nhỏ giúp bạn đọc ôn lại những nội dung cơ bản của chương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.