Ebook Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và chính sách tiền tệ, nghiệp vụ phát hành tiền tệ, nghiệp vụ tín dụng và thanh toán, nghiệp vụ thị trường mở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.