Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet: Phần 1

Ebook Nối kết mạng trong gia đình và internet gồm có 8 hoạt động, trình bày chi tiết các vấn đề về mạng máy tính, cách cấu hình mạng, thực hiện, quản lý và xử lý xử cố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.